Privaatsuspoliitika 

 

Privaatsuspoliitika


1. Sissejuhatus
SIA “Reaton”, reg. kood 40003015277, aadress: Čiekurkalna 2.līnija 74, Riia, LV-1026 (edaspidi – vastutav töötleja), internetisait www.reaton.lv (edaspidi – sait) töötleb selliseid isikuandmeid, mis on saadud andmesubjektilt – saidi kasutajalt (edaspidi – kasutaja).Vastutav töötleja hoolitseb kasutaja privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, järgib kasutaja õigust isikuandmete töötlemise seaduslikkusele vastavalt järgmistele kehtivatele õigusaktidele: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist (määrus) ning privaatsuse ja andmekaitse valdkonna muud kohaldatavad õigusaktid.Mainitut arvesse võttes töötas vastutav töötleja käesoleva privaatsuspoliitika välja eesmärgiga esitada kasutajale määrusega ettenähtud teave. Privaatsuspoliitika kehtib andmete töötlemise kohta olenemata nende vormist ja/või keskkonnast, kus kasutaja isikuandmeid esitab (saidil, paberkandjal või telefoni teel).
2. Vastutava töötleja identiteet ja kontaktandmed
Vastutav töötleja on SIA “Reaton”, reg. kood 40003015277, aadress: Čiekurkalna 2.līnija 74, Riia, LV-1026. Koduleht: www.reaton.lv, e-post: pasutijumi.partika@reaton.lv telefon: +371 67551333.
3. Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
Kui kasutaja esitab vastutavale töötlejale oma isikuandmed, nt nime, perekonnanime, isikukoodi, e-posti või postiaadressi, telefoninumbri, isiklikud teated jne, kasutades selleks saidi kontaktivorme, e-posti või muud posti, siis vastutav töötleja salvestab selle teabe ja kasutab seda vastavate teenuste osutamise lepingu täitmiseks või selle sõlmimiseks.  Nimetatud andmete töötlemist vajab vastutav töötleja kliendi tuvastamiseks, lepingu koostamiseks, sõlmimiseks ja sõlmimise fakti tõendamiseks, teenuste osutamiseks/jätkamiseks, klienditeeninduseks, taotluste ja vastuväidete läbivaatamiseks ja menetlemiseks, arvelduste haldamiseks ning ka muudel eesmärkidel, mis on otseselt seotud lepingute sõlmimise või täitmisega.Andmetöötluse õiguslik alus on määruse artikli 6 lõike 1 punkt b, milles sätestatakse, et andmete töötlemine on seaduslik, kui see on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.
4. Isikuandmete kategooriad
Isikuandmete kategooriad – nimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti või postiaadress, IP-aadress, telefoninumber, teate või kirja sisu jne.
5. Isikuandmete saajate kategooriad
Andmed avaldatakse vastutava töötleja töötajatele, kes vajavad neid oma otseste ülesannete täitmiseks asjakohase teenuste lepingu täitmiseks või sõlmimiseks.Isikuandmete hankimisel ja nende kasutamisel kasutab vastutav töötleja osaliselt väliste teenuseosutajate teenuseid, kes omakorda vastavalt lepingule järgivad rangelt vastutava töötleja juhiseid ja keda vastutav töötleja enne teenuse kasutamist kontrollib ning kelle kontrolli teeme pidevalt edasi.
6. Andmesubjektide liigid
Andmesubjektide liigid – vastutava töötleja praegused, varasemad ja potentsiaalsed kliendid ning samuti nende töötajad või kontaktisikud.
7. Andmete edastamine Lätist väljapoole
Saadud andmeid ei edastata väljapoole Lätit, Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda, samuti ei edastata neid ühelegi rahvusvahelisele organisatsioonile.
8. Andmete säilitamise aeg
Kui andmekaitse juhendites pole teisiti esitatud, kustutab vastutav töötleja isikuandmed ära hiljemalt kolm kuud selle möödumisest, mil säilitamise algne põhjus enam ei kehti, välja arvatud juhul, kui meil on õiguslik kohustus nimetatud andmeid (näiteks raamatupidamisdokumente (loetelu ei ole ammendav)) säilitada ka edaspidi.
9. Andmesubjekti juurdepääs isikuandmetele
Andmesubjektil on õigus ühe kuu jooksul alates vastava taotluse esitamise kuupäevast saada andmesubjekti isikuandmete juurdepääs.Kasutaja võib oma õiguste kasutamise taotluse esitada kirjalikult kas isiklikult, vastutava töötleja juriidilisel aadressil (isikut tõendava dokumendi esitamisel) või e-posti teel, allkirjastades selle turvalise e-allkirjaga.Pärast kasutajalt vastavate õiguste kasutamise taotluse saamist kontrollib vastutav töötleja kasutaja isikut, hindab taotlust ja täidab seda vastavalt normatiivaktidele.Kasutajal on õigus saada normatiivaktides sätestatud teavet seoses tema andmete töötlemisega, õigus nõuda oma isikuandmetele juurdepääsu, samuti nõuda vastutavalt töötlejalt nende täiendamist, parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist või esitada töötlemise vastuväiteid, kui see ei ole andmete töötlemise eesmärgiga (lepingute sõlmimine või täitmine) vastuolus.Andmesubjektil ei ole õigust teavet saada, kui sellise teabe avalikustamine on seadusekohaselt keelatud riikliku julgeoleku, riigi kaitse, avaliku julgeoleku, kriminaalõiguse valdkonnas, samuti maksude küsimustes riiklike finantshuvide tagamiseks või finantsturu osaliste järelevalve ja makromajandusliku analüüsi eesmärgil.
10. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele
Andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveametile (riiklik andmekaitseinspektsioon) aadressil Blaumaņa iela 11/13, Riia. Andmekaitseinspektsioon võtab vastu ka e-posti aadressile info@dvi.gov.lv saabunud e-kirju.

 

Küpsiste poliitika 


1. Interneti-saidil www.reaton.lv (edaspidi – sait) kogutakse andmeid saidi külastajate kohta, tagades seeläbi saidi haldajale võimaluse hinnata, kui kasulik see sait on ja kuidas saaks seda paremaks muuta.
2. Saidil selle külastajate kohta andmeid koguv vastutav töötleja on SIA “Reaton”, reg. kood 40003015277 (edaspidi – vastutav töötleja).
3. Vastutava töötleja aadress: Čiekurkalna 2.līnija 74, Riia, LV-1026, e-post: pasutijumi.partika@reaton.lv, telefon: +371 67551333.
4. Vastutav töötleja täiustab saiti pidevalt, et muuta selle kasutamine paremaks, seepärast peab ta teadma, milline teave on saidi külastajatele oluline, kui tihti nad saiti külastavad, milliseid seadmeid ja brausereid nad kasutavad, millisest piirkonnast külastajad tulevad ja millist sisu neile kõige rohkem meeldib lugeda.
5. Vastutav töötleja kasutab saidi töö tagamiseks süsteemi magento.com, seega kogutakse saidil siin kirjeldatud küpsiseid: https://docs.magento.com/user-guide/v2.3/stores/cookie-reference.html. 
6. Vastutav töötleja kasutab teenuste Google Analytics, mis võimaldab tal analüüsida, kuidas külastajad saiti kasutavad. Google Analytics‘i põhimõtete kohta saab teavet Google‘i kodulehelt https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Vastutav töötleja kasutab kogutud andmeid oma õiguslikes huvides, et saada paremini aru saidi külastajate vajadustest ja parandada vastutava töötleja avaldatud teabe kättesaadavust.
7. Saiti hostiv server võib registreerida külastaja saadetud päringuid (kasutatud seade, brauseri programm, IP-aadress, juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg). Selles punktis nimetatud andmeid kasutatakse tehnilistel eesmärkidel: saidi nõuetekohase toimimise ja turvalisuse tagamiseks ning võimalike turvaintsidentide uurimiseks. Selles punktis viidatud andmete kogumise aluseks on vastutava töötleja seaduslik huvi tagada saidi tehniline kättesaadavus ja terviklikkus.
8. Küpsised (cookies) on väikesed failid, mille brauser salvestab iga kord, kui külastaja saiti külastab, külastaja arvutisse tema brauseri seadetes määratud ulatuses. Teatud küpsiseid kasutatakse külastajale pakutava teabe ja reklaamide valimiseks ja kohandamiseks selle põhjal, mida külastaja on varem vaadanud, tehes saidi kasutamise külastaja jaoks lihtsaks, mugavaks ja isikupärastatuks. Lisateavet küpsiste ning nende kustutamise ja haldamise kohta leiate aadressilt www.aboutcookies.org. 
9. Sait kasutab küpsiseid, et koguda kasutaja IP-aadresside ja sirvimisteavet ning selleks, et saidil oleks lubatud külastaja valik meelde jätta. Küpsised võimaldavad vastutaval töötlejal jälgida saidi andmevoogu ja kasutajate suhtlust saidiga. Vastutav töötleja kasutab neid andmeid külastajate käitumise analüüsiks ja veebisaidi parandamiseks. Küpsiste kasutamise õiguslik alus on vastutava töötleja õigustatud huvi tagada saidi funktsionaalsus, kättesaadavus ja terviklikkus.
10. Külastaja saab oma valikul küpsiseid kontrollida ja/või kustutada. Lisateabe selle protsessi kohta leiate aadressiltwww.aboutcookies.org. Külastaja saab kustutada kõik oma arvutis asuvad küpsised ja suurema osa brauserite puhul on võimalik küpsiste arvutisse salvestamine seadistuste all blokeerida. Külastaja võib küpsistest loobuda brauseri programmi menüüs või aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vajalike seadistuste tegemiseks peab külastaja tutvuma oma brauseri eeskirjadega. Küpsiste blokeerimise korral peab külastaja seadistusi iga kord veebisaidi külastamisel käsitsi muutma ning on võimalik, et mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi töötada.
11. Saidi külastajate statistikale pääsevad ligi ainult need vastutava töötleja töötajad, kes vastutavad selliste andmete analüüsi eest.
12. Kui pole sätestatud teisiti, salvestatakse küpsiseid kuni selle toimingu teostamiseni, mille eesmärgil need kogutakse, ja seejärel kustutatakse need ära.
13. Kui vastutava töötleja saidil on foorumi või kommentaari võimalus, salvestatakse külastaja IP-aadress ja tema enda esitatud andmed. Neid andmeid sisaldavaid küpsiseid saab teie mugavuse huvides säilitada ühe aasta, et te ei peaks iga kord neid uuesti sisestama.
14. Vastutav töötleja kinnitab, et küpsiseid ja statistilist teavet kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt Euroopa Liidu normatiivaktide nõuetele, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse kohta) nõuetele.
15. Vastutav töötleja jätab endale õiguse kõnealuseid tingimusi mis tahes ajal muuta. Saidi külastaja huvides on iseseisvalt saidi sisu kontrollida, tutvumaks tingimustes tehtavate muudatustega.